Allmänna bestämmelser för köp och leverans av varor från Special-Elektronik i Karlstad AB

Tillämplighet

§ 1. Dessa bestämmelser ska tillämpas vid köp och leverans av varor mellan parterna Special-Elektronik AB (säljare) och annan näringsidkare (köpare), såvida inget annat har avtalats.

§ 2. Utöver bestämmelserna ska NL 09 gälla i tillämpliga delar.


Pris

§ 3. Säljarens pris på leveransdagen gäller såvida inget annat har avtalats.

§ 4. Säljaren förbehåller sig rätten att, utan meddelande därom, ändra priset på grund av höjda offentliga avgifter, valutakursförändringar eller andra kostnader som ligger utanför säljarens kontroll.


Betalning

§ 5. Säljaren gör en kreditbedömning. Betalning ska ske enligt de villkor som gäller för den av säljaren beviljade krediten. Betalningssätten är följande; förskott, postförskott, faktura 15 dagar eller faktura 30 dagar.

§ 6. Om köparen inte betalar inom utsatt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta motsvarande referensräntan plus åtta (8) procentenheter.

§ 7. Om köparen inte betalar trots skriftlig påminnelse från säljaren, överlämnas fordran för indrivning.


Leverans och leveranstider

§ 8. Leverans sker fritt säljarens lager (Ex Works). Leveranstiden räknas från den dag eller det klockslag då varan hålls tillgänglig för köparen för avhämtning.

§ 9. Leverans sker med det transportmedel och den transportväg som säljaren bedömer lämpligast.


Restnoterade varor

§ 10. Beställer köparen en vara som måste restnoteras, och varan utgör en ordinarie lagervara för säljaren, levereras varan fritt köparen såvida inget annat har avtalats. Leverans till köparen sker snarast efter att säljaren förfogar över varan.

§ 11. Beställer köparen en vara som måste restnoteras, och varan inte utgör en ordinarie lagervara för säljaren, levereras varan fritt säljarens lager, såvida inget annat har avtalats.


Returer

§ 12. Efter säljarens godkännande beviljas retur av ordinarie lagervaror till en kostnad motsvarande 20 procent av varans värde. För godkänd retur ska varan återlämnas komplett i oskadad originalförpackning med kopia på följesedel/faktura samt ifylld retursedel.
Returfrakt bekostas av köparen.

§ 13. Detta gäller inte

a) om varan är felaktig enligt p.14-18,

b) för varor hemtagna speciellt för köparen,

c) kvantiteter som säljaren inte kan tillgodogöra sig på annat håll.


Fel på varan

§ 14. Köparen ska meddela fel på varan till säljaren inom sju (7) dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och alltid senast inom sju (7) dagar efter utgången av ansvarsfristen enligt p.19.

§ 15. Köparen ska undersöka varan och får inte såsom fel åberopa sådant som denne borde ha upptäckt vid undersökningen.

§ 16. Köparen får inte såsom fel åberopa sådant som denne har orsakat eller är ansvarig för.

§ 17. Om säljaren har medgivit att en felaktig vara ska återsändas ska varan emballeras på ett säkert sätt i oskadad originalkartong och alltid åtföljas av retursedel samt kopia på fakturan. Köparen bekostar leveransen till säljaren.

§ 18. Reklamerar köparen varan och det visar sig att varan inte har sådant fel som säljaren ansvarar för, har säljaren rätt till ersättning för de kostnader som uppkommit på grund av reklamationshanteringen.

Ansvar

§ 19. Säljaren ansvarar för tillverknings-, konstruktions- eller materialfel som visar sig på varan inom ett (1) år från dagen då varan levererades.

§ 20. För vissa varor har säljaren medgivit längre eller kortare ansvarsfrister än vad som framgår av p.19. Säljaren ansvarar för att sådan information finns tillgänglig för köparen.

§ 21. Säljaren kontrollerar och bedömer om felet på varan omfattas av säljarens ansvar enligt p.19 och förbehåller sig rätten att avgöra om varan ska bytas ut, repareras eller ersättas.


Ansvarsbegränsningar

§ 22. Vid transportskador, eller försening orsakad av transportören, ska köparen meddela transportbolaget inom den tid som transportbolaget har föreskrivit. (Oftast inom 7 dagar.)

§ 23. Säljaren är inte ansvarig för fel i varan som beror på någon omständighet på köparens sida, t.ex. normal förslitning eller oriktig montering eller användning.

§ 24. Säljaren är i övrigt inte ansvarig för annat fel i varan än vad som framgår av p.19.

§ 25. Säljaren är inte ansvarig för skada eller följdskada på sak eller egendom som orsakas av fel i varan efter att risken för varan övergått till köparen, såvida inte säljaren har förfarit grovt vårdslöst.


Äganderättsförbehåll

§ 26. Vid kreditköp förblir varan säljarens egendom till dess att full betalning skett.

§ 27. Vid beviljat varulån förblir varan säljarens egendom. Detta gäller dock inte efter att köparen betalat varan enligt p. 29.


Varulån

§ 28. Köparen kan, i särskilda fall efter säljarens bedömning och godkännande, beviljas varulån. Den lånade varan ska vårdas väl och återlämnas till säljaren inom avtalad tid och i samma skick som före lånet. Varan ska återlämnas i oskadad originalförpackning med kopia på följesedeln.

§ 29. Om köparen inte återlämnar varan inom avtalad tid trots säljarens uppmaning, ska ersättning istället utgå som om varan har beställts av köparen. Ersättningen beräknas då utifrån varans värde före lånet.

§ 30. Om varan skadas, försämras eller minskas under lånetiden, ska köparen ersätta motsvarande skada, försämring eller minskning.

§ 31. Om skada, försämring eller minskning uppstår enligt p.30 och varan måste återbringas till ursprungligt skick istället för att ersättas, ska köparen stå för dessa kostnader.

§ 32. Köparen bekostar returfrakten av lånad vara.


Upplysningar

Ordinarie leveranser ombesörjda av säljaren sker oförsäkrat genom paket eller pallgods. Försäkring kan tecknas av säljaren efter meddelande från köparen och för dennes räkning.

Gäller fr.o.m. 2019-03-12